Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 Pytania
Kliknij na pytaniu aby zobaczyć jego treść (pokaż/ukryj wszystkie)

Kto może być stroną umowy o współpracy przy realizacji projektu?

Zgodnie z założeniami projektu stroną umowy o współpracy dla Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz P.T. Optoland S.A. może być bezpośrednio gmina wiejska lub miejsko-wiejska, albo jednostka podległa gminie (szkoła, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka itd.). Projekt nie zakłada zawierania umów z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, fundacjami itd.

Gdzie może powstać Centrum Kształcenia?

Ponieważ projekt jest finansowany ze środków schematu a) Działania 2.1 SPO RZL, Centra Kształcenia mogą powstawać wyłącznie na terenach wiejskich, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Jeżeli stroną umowy jest gmina miejsko-wiejska, Centrum Kształcenia powinno być zlokalizowane na terenie wiejskim.

Jakie warunki powinien spełniać lokal udostępniony przez gminę?

Lokal powinien mieć minimum 30 m2 (przy założeniu 10+1 stanowisk komputerowych). Lokal powinien spełniać wyspecyfikowane w umowie o współpracy środki bezpieczeństwa, które przy założeniu, że elementem wyposażenia Centrum Kształcenia będzie instalacja alarmowa, sprowadzają się głównie do solidnych drzwi, okien i zamków. Ponadto stan lokalu powinien stać w zgodzie z przepisami sanitarnymi.

Czy na terenie jednej gminy może powstać kilka Centrów Kształcenia?

Zgodnie z wytycznymi MEN, po rozszerzeniu budżetu projektu, jest możliwe utworzenie w jego ramach kilku Centrów Kształcenia na terenie jednej gminy (pod warunkiem, że Centra zlokalizowane byłyby w różnych miejscowościach).

Co stanie się z wyposażeniem Centrum Kształcenia po zakończeniu realizacji projektu?

Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt stanowiący wyposażenie Centrum Kształcenia oraz oprogramowanie zostaną nieodpłatnie przekazane na własność gminom (lub jednostkom gminnym, jeżeli one były stroną umowy o współpracy). Wyjątek stanowi oprogramowanie firmy Microsoft, do którego licencje będzie posiadało MEN.

Przez jaki okres po zakończeniu projektu gmina, w której powstało Centrum Kształcenia powinna je prowadzić?

Zgodnie z wytycznymi MEN gmina (lub jednostka gminna, jeżeli ona była stroną umowy o współpracy) powinna utrzymać Centrum Kształcenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu. W tym okresie gmina może wprowadzić zasadę odpłatności za korzystanie z Centrum, jednak nie może to generować zysku.

W jakie dni i ile godzin powinno być otwarte Centrum Kształcenia?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, czas otwarcia Centrów powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości gmin, jednakże ze względu na charakter i stojące przed Centrami zadania, powinny być one dostępne dla zainteresowanych poza godzinami pracy, czyli przede wszystkim w godzinach popołudniowych w dniach roboczych, a w dni wolne od pracy przynajmniej w sobotę, nawet kosztem jednego dnia wolnego w tygodniu.

projekt i wykonanie Ales