Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 O EFS i SPO RZL

Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund) (www.efs.gov.pl) stworzony w 1957 roku, jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej wspierającym realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia i działa nieprzerwanie od roku 1960. Środki finansowe tego Funduszu są przeznaczane w szczególności na pomoc dla bezrobotnych oraz pracowników zagrożonych bezrobociem i dla ludzi młodych wkraczających na rynek pracy a także na działania rozwijające potencjał kadrowy, integrację społeczną rynku.

Wśród najważniejszych obszarów objętych wsparciem Funduszu można wyróżnić:
• organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe
• dostosowywanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy
• kształcenie kadr
• wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową
• wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach
• przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn
• wspieranie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym

Od 1 maja 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, również Polacy mogą korzystać z programów finansowanych przez EFS. W pierwszym latach po akcesji (2004-2006), w poprzednim okresie programowania Fundusz uczestniczył we współfinansowaniu następujących programów w naszym kraju:
• Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (link)
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (http://www.zporr.gov.pl/)
• Inicjatywa Wspólnoty EQUAL (http://www.equal.org.pl/)

Jak do tej pory działaniami współfinansowanymi z EFS zostało objętych ponad milion Polaków.

W ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski, w obecnym okresie programowania, na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowany Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa (link).

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich jako jeden z programów EFS w celu „budowy otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia, pracy" (link). Głównym celem SPO RZL jest wspieranie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, wspieranie różnorodnych form kształcenia ustawicznego, doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości, aktywne działania na rzecz promowania równości na rynku pracy, prowadzących do elastyczności rynku pracy i mobilności zawodowej. Za jego realizację odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej.

projekt i wykonanie Ales